Chifa Boteco - 'Chori-bao': © Fotografía Feng Ye An