PORTRAIT OF BRAD PITT Brad Pitt, Rolling Stone December 2008 + Portrait of Gustav Pongratz by Vlaho Bukovac